آرشیو مطالب : جراحی

شیوع اضافه وزن در پاندمی كرونا

شیوع اضافه وزن در پاندمی كرونا

اخطار نسبت به تبعات به تعویق انداختن اعمال جراحی ضروری بخاطر كرونا

اخطار نسبت به تبعات به تعویق انداختن اعمال جراحی ضروری بخاطر كرونا

چگونگی مصرف داروهای قلبی در  اپیدمی كرونا

چگونگی مصرف داروهای قلبی در  اپیدمی كرونا